Cảm Âm Aloha | Cool | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Aloha | Cool | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm “Aloha”

sol fa / mi re mi re mi fa mi sol
do do / la / la la la la sol fa sol
mi sol fa / mi fa mi re
sol SOL FA SOL FA MI
FA MI FA MI FA MI DO RE
 

Lời 2: Cảm Âm Aloha

sol / MI RE MI RE MI FA MI SOL
DO DO LA  / LA LA LA LA SOL FA SOL
MI SOL FA / MI FA MI RE
sol SOL FA SOL FA MI
FA MI FA MI SOL / si RE DO
 
MI MI MI / MI RE MI
DO la si
mi sol la / la la si / DO RE sol
mi mi mi / la DO si si la sol
mi fa mi fa mi fa  / MI MI RE DO RE
 

Điệp Khúc: “Aloha”

DO RE MI MI MI MI
SOL SOL RE / RE RE RE
si si DO / si DO RE / si la sol
mi mi fa mi fa sol
sol sol sol mi mi RE DO
DO RE MI / RE DO DO / DO RE RE
(SOL FA MI)
DO MI MI MI MI / sol sol RE RE RE RE
si si DO si DO RE si la sol
mi mi fa mi fa sol  / sol sol sol mi mi RE DO
DO RE MI / RE DO RE / DO si DO
 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI “ALOHA” TẠI ĐÂY

ALOHA | KARAOKE

YouTube video
Scroll to Top