Cảm Âm Kiss The Rain | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Kiss The Rain | Sáo D5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Kiss The Rain

do fa sol sol la la, fa sol la sol Do Do
Do Re Mi Mi Fa Fa, Sol La Sol Fa Mi
Fa Mi Do Do Re Re , Do sib sib Do Do
fa sol la sib sib, Do sib la

Đoạn 2 :

sol do fa sol sol la la, fa sol la sol Do Do
Do Re Mi Mi Fa Fa, Sol La Sol Fa Mi
Fa Mi Do Do Re Re , Do sib sib Do Do
fa sol la sib, re fa mi fa

Điệp Khúc : Cảm Âm Kiss The Rain

fa la Do Re, mi fa Re Do
mi fa Do Do, sib sib, la la, sol sol, fa sol, la la
fa la Do Re, Mi Mi Re Do
la sib Do, sib la sib Do Re Mi Fa La

Đoạn 3 :

Sol do fa sol sol la la, fa sol la sol Do Do
Do Re Mi Mi Fa Fa, Sol La Sol Fa Mi
Fa Mi Do Do Re Re , Do sib sib Do Do
fa sol la sib sib, Do sib la

Đoạn 4 :

sol do fa sol sol la la, fa sol la sol Do Do
Do Re Mi Mi Fa Fa, Sol La Sol Fa Mi
Fa Mi Do Do Re Re , Do sib sib Do Do
fa sol la sib, re fa mi fa#

Sáo D#5

Kết :

do fa sol sol la la, fa sol la sol Do Do
Do Re Mi Mi Fa Fa, Sol La Sol Fa Mi
Fa Mi Do Do Re Re , Do sib sib Do Do
fa sol la sib, re fa mi fa
Sol La La Sib, Re Fa Mi Fa

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO D5 ĐỂ CHƠI BÀI Kiss The Rain TẠI ĐÂY

KARAOKE | Kiss The Rain | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video
Scroll to Top